Line Created with Sketch.

Spelregels ‘Geld voor speelplek’

Geld aanvragen voor een nieuwe of bestaande speelplek in de buurt? Lees dan eerst goed waar je project aan moet voldoen en welke projecten worden uitgesloten.

Je project voldoet aan al deze punten:

 • Projecten mogen niet primair een onderwijs-, sport- of cultureel karakter hebben
 • Het project stimuleert veilig, vrij en avontuurlijk buitenspelen.
 • De speelplek is uitdagend en laat ruimte voor de eigen fantasie van kinderen.
 • De speelplek is een aanvulling op de bestaande speelmogelijkheden in de buurt.
 • Kinderen zijn betrokken bij de locatiekeuze, de opzet en/of de uitvoering van het project.
 • Het project is nog niet in uitvoering en er zijn hiervoor nog geen verplichtingen aangegaan.
 • Het project wordt wel binnen 1 jaar na de eventuele toekenning gerealiseerd.
 • Jouw gemeente steunt het project financieel (onze bijdrage is maximaal gelijk aan dit bedrag, met een maximum van € 5.000).
 • De speelplek is vrij toegankelijk. Enkele uitzondering kan zijn een speeltuin die niet vrij toegankelijk is, maar wel een belangrijke speelfunctie voor de buurt heeft. Of een buitenspeelterrein van een scoutingclub, wat wel meerdere keren per jaar opengesteld wordt voor buurtspeelactiviteiten. Per aanvraag bekijken wij of het als vrij toegankelijk kan worden beoordeeld.
 • Het project heeft een onderhoud- en beheersplan voor de komende 5 jaar.

De aanvrager voldoet aan al deze punten:

 • De aanvragende organisatie staat als rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvragende organisatie levert zelf ook een bijdrage in de projectkosten; is financieel gezond, levensvatbaar en betrouwbaar.
 • Binnen de aanvragende organisatie betrokken personen (m.n. begeleiders) zijn ‘van onbesproken gedrag’.
 • De organisatie volgt het beleid van inveiligehanden.nl.

Uitgesloten zijn:

 • Projecten van overheden;
 • Projecten met een uitgesproken commerciële, politieke of religieuze (sub)doelstelling;
 • Aanvragen voor reguliere kosten (zoals exploitatiekosten);
 • Aanvragen voor van jubilea, festivals en Koningsdagactiviteiten;
 • Projecten met vooral een onderwijs-, sport- of cultureel karakter;
 • Projecten die alleen zijn gericht op kinderen met een beperking;
 • Projecten gericht op hulpverlening voor 1 persoon.

Overige spelregels:

 • De maximale bijdrage van Jantje Beton is € 5.000 per project.
 • Geld voor een speelplek kan alleen aangevraagd worden met het aanvraagformulier.
 • Organisaties die geld van Jantje Beton ontvangen voor het opknappen van een speelplek, doen binnen vier jaar minimaal twee keer mee aan een actie om geld op te halen voor Jantje Beton. Voor scholen geldt dat zij in vier jaar minimaal twee keer mee doen aan de Jantje Beton Loterij voor scholen.
 • Jantje Beton kan vragen om fotomateriaal en publicaties te delen van het project.
 • Over het project/de organisatie kunnen referenties worden opgevraagd bij anderen.
 • De aanvragen worden beoordeeld door middel van een vaste procedure. Daarbij zijn altijd meerdere personen betrokken.
 • De klachten-, bezwaarschrift- en beroepsprocedure van Jantje Beton is van toepassing.

Beoordeling:

Elke aanvraag die binnenkomt wordt binnen vier weken gecontroleerd. Voldoet deze aan alle spelregels? Dan wordt je aanvraag in behandeling genomen en ontvang je bericht. Voldoet de aanvraag niet, dan krijg je daar ook bericht van. De aanvragen die in behandeling zijn genomen worden daarna per ronde met elkaar vergeleken. De projecten die voldoen aan alle spelregels én het beste scoren op de onderstaande punten krijgen (een deel van) het aangevraagde bedrag toegekend.

 • Speeldiversiteit en uitdaging die het project toevoegt aan de buurt
 • Betrokkenheid van kinderen bij het project
 • Sociaal economische status van de buurt/wijk (lagere status krijgt voorrang) Bij een vergelijkbare beoordeling wordt voorrang gegeven aan projecten waarvan de aanvragende organisatie al eerder heeft deelgenomen aan de collecte of loterij. Ook wordt gelet op spreiding in Nederland.

Toekenningsbrief ontvangen?

Mooi! Dan vragen wij jou het volgende te doen:

 • Lees de toekenningsbrief en -voorwaarden goed door, onderteken de brief en stuur hem terug naar Jantje Beton.
 • Zorg dat het project binnen 1 jaar na de toekenning van de bijdrage gerealiseerd is.
 • Zorg dat de bijdrage wordt gebruikt voor het specifiek in de aanvraag benoemde project.
 • Na afronding van het project stuurt de aanvrager een inhoudelijke en financiële rapportage van het project naar Jantje Beton.
 • Hierin is ook een korte evaluatie opgenomen. Na ontvangst stelt Jantje Beton binnen vier weken de bijdrage definitief vast.
 • Geef publiciteit aan het project door bijvoorbeeld: delen op Facebook, plaatsen op website, versturen persbericht (neem contact met ons op voor voorbeelden).
 • Maak foto’s van de nieuwe situatie en deel deze met Jantje Beton.

Naar aanvragen