Spelregels

Bekijk hier onze spelregels voor 'Geld voor een speelplek'

Je project voldoet aan al deze punten:

 • De speelplek is uitdagend en laat ruimte voor de eigen fantasie van kinderen in de leeftijd tot 13 jaar. We willen duidelijk in het ontwerp terugzien dat er aan verschillende speltypes is gedacht.
 • Kinderen zijn betrokken bij de opzet en/of de uitvoering van het project. We verwachten hiervan een korte toelichting, zoals een fotoverslagje van dit proces en tekeningen van kinderen.
 • Projecten gericht op natuurlijk spelen en op het stimuleren van spelen in de wijk hebben de voorkeur van Jantje Beton.
 • Het project stimuleert samen, veilig, vrij en avontuurlijk buitenspelen.
 • Projecten mogen niet primair een onderwijs-, sport- of cultureel karakter hebben.
 • De speelplek is echt een aanvulling op de bestaande speelmogelijkheden in de buurt.
 • Het project is nog niet in uitvoering en er zijn hiervoor nog geen verplichtingen aangegaan.
 • Het project wordt binnen 1 jaar na de eventuele toekenning gerealiseerd.
 • Jouw gemeente steunt het project financieel met een bijdrage die minimaal gelijk is aan de maximale subsidie van Jantje Beton per project, te weten € 10.000. Stuur s.v.p. een kopie van deze toezegging van de gemeente mee met het aanvraagformulier.
 • De speelplek is vrij toegankelijk. Enkele uitzondering kan zijn een speeltuin die niet vrij toegankelijk is, maar wel een belangrijke speelfunctie voor de buurt heeft. Per aanvraag bekijken wij of het als ‘vrij toegankelijk’ kan worden beoordeeld.
 • Het project heeft een onderhoud- en beheersplan voor de komende 5 jaar.
 • We geven voorrang aan verenigingen die deelnemen aan de Jantje Beton Collecte en speeltuinen of andere verenigingen die lid zijn van branchevereniging LOS (voorheen NUSO).

De aanvrager voldoet aan al deze punten:  

 • Speeltuinen en buurt-of dorpsverenigingen verplichten zich om binnen een kalenderjaar na toekenning mee te doen aan de Jantje Beton Collecte of een andere fondsenwervende actie voor Jantje Beton. En binnen vier jaar na toekenning doen zij nog een tweede keer mee aan een fondsenwervende actie voor Jantje Beton.
 • De aanvragende organisatie staat als rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  
 • De aanvragende organisatie levert zelf ook een bijdrage in de projectkosten; is financieel gezond, levensvatbaar en betrouwbaar.
 • Binnen de aanvragende organisatie betrokken personen (m.n. begeleiders) zijn ‘van onbesproken gedrag’.
 • De organisatie volgt het beleid van inveiligehanden.nl.  

Uitgesloten zijn:  

 • Projecten van overheden;  
 • Projecten van scholen die NIET minstens 3 keer hebben meegedaan aan de Jantje Beton Loterij.
 • Projecten die een bijdrage hebben ontvangen of waar de aanvraag in behandeling is bij het SamenSpeelFonds (meer informatie via de site www.onbeperktspelen.nl).
 • Projecten met een uitgesproken commerciële, politieke of religieuze (sub)doelstelling;
 • Aanvragen voor reguliere kosten (zoals exploitatiekosten);
 • Aanvragen voor activiteiten;
 • Projecten gericht op hulpverlening voor 1 persoon.  

Overige spelregels:

 • De bijdrage van Jantje Beton is maximaal € 10.000 per project. In de situaties dat het niet het maximum wordt toegekend, streven we er wel naar dat onze bijdrage een substantieel deel van de maximale toekenning is. 
 • Geld voor een speelplek kan alleen aangevraagd worden met het aanvraagformulier.   
 • Organisaties die geld ontvangen van Jantje Beton communiceren dit actief in lokale media en via social media en maken melding van Jantje Beton als medefinancierder. Ook hoort Jantje Beton graag wanneer de opening is.
 • De aanvragende organisatie staat open voor een (eventueel) bezoek vanuit Jantje Beton.  
 • Over het project/de organisatie kunnen referenties worden opgevraagd bij anderen.
 • De aanvragen worden beoordeeld door middel van een vaste procedure. Daarbij zijn altijd meerdere personen betrokken.  
 • De klachten-, bezwaarschrift- en beroepsprocedure van Jantje Beton is van toepassing op onze aanvraagprocedure 'Geld om te spelen: geld voor een speelplek'. Wil jij daar meer van weten? Stuur dan een e-mail naar aanvraag@jantjebeton.nl

Beoordeling:  

Elke aanvraag die binnenkomt wordt binnen vier weken gecontroleerd. Voldoet deze aan alle spelregels? Dan wordt jouw aanvraag in behandeling genomen en ontvang je bericht. Voldoet de aanvraag niet, dan krijg je daar ook bericht van. De aanvragen die in behandeling zijn genomen, worden daarna per toekenningsronde met elkaar vergeleken.  

De projecten die voldoen aan alle spelregels én het beste scoren op de onderstaande punten krijgen (een deel van) het aangevraagde bedrag toegekend.

 • Speeldiversiteit en uitdaging die het project toevoegt aan de buurt.  
 • Betrokkenheid van kinderen bij het project (kinderparticipatie).
 • Uit de aanvraag blijkt duidelijk waarom deze speelplek voor de kinderen in de buurt nodig is.  
 • Er is ruimte voor spelen met / op natuurlijke materialen. 
 • Toegankelijkheid voor kinderen met een beperking.
 • Bij een vergelijkbare beoordeling wordt voorrang gegeven aan projecten waarvan de aanvragende organisatie al eerder heeft deelgenomen aan de Jantje Beton Collecte of (als speeltuin) lid is van branchevereniging LOS. Ook wordt gelet op geografische spreiding in Nederland.

Toekenningsbrief ontvangen?  

Dat is in de eerste plaats goed nieuws! Wij vragen jou dan nog even het volgende te doen:

 • Lees de toekenningsbrief en -voorwaarden die je dan van ons krijgt goed door, onderteken de brief en stuur hem per mail of per post terug naar Jantje Beton.
 • Zorg dat de bijdrage wordt gebruikt voor het specifiek in de aanvraag benoemde project.
 • Zorg dat het project binnen 1 jaar na de toekenning van de bijdrage gerealiseerd is.
 • Na afronding van het project stuurt de aanvrager een inhoudelijke en financiële rapportage van het project naar Jantje Beton (o.b.v. een evaluatieformulier dat u van ons ontvangt), inclusief beeldmateriaal. Besteed daarin ook aandacht aan jullie deelname aan de Jantje Beton Collecte of een andere fondsenwervende actie voor Jantje Beton. Ook zien we graag terug wat jullie over het project in de media hebben gebracht en de vermelding van Jantje Beton daarbij. Na ontvangst van jullie evaluatie stelt Jantje Beton binnen vier weken de bijdrage definitief vast.
 • Geef publiciteit aan het project en de bijdrage van Jantje Beton (zie hiervoor de spelregels) door er over te delen op social media, website, of lokale media (zie perstoolkit).